Orzeczenia

SIMP ZORPOT posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń dla użytkownika dotyczących spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych zharmonizowanych norm przedmiotowych dla maszyn i urządzeń.