Polityka jakości

Polityka Jakości
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

SIMP jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, założone w 1926 r., będąc reprezentantem środowiska mechaników stwierdza, że jego podstawowymi dążeniami składającymi się na politykę jakości są:

 • rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzeganie etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej;
 • uczestniczenie w rozwoju gospodarki Polski, z zachowaniem dążeń do nowoczesności, opłacalności i racjonalnego wykorzystania bogactw naturalnych kraju;
 • wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa oraz zdrowego i godnego życia.

Zadowolenie klientów i członków Stowarzyszenia stanowi miarę jakości naszych działań.

Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla Stowarzyszenia znaczenie priorytetowe.

Osiąganie planowanych wyników jakościowych realizujemy przez wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz zapewnienie na ten cel odpowiednich zasobów materialnych.

 

Nasze cele strategiczne to:

 1. Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów;
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocja zatrudnienia, reorientacja zawodowa oraz pomoc w zakresie poszukiwania pracy;
 3. Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych;
 4. Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników;
 5. Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin;
 6. Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków SIMP;
 7. Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych;
 8. Troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej;
 9. Dbałość o ochronę środowiska naturalnego;
 10. Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej;
 11. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 12. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych;
 13. Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przepisami prawnymi;
 14. Stały rozwój zakresu usług;
 15. Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością;
 16. Optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych;
 17. Wysoki poziom wyszkolenia pracowników.

 

Wydanie piąte, 23 maja 2019 r. Zatwierdzam
Piotr Janicki
Prezes SIMP