Rzeczoznawstwo

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928 r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowopowstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957 r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974 r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964 r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

W celu wzmocnienia pozycji rzeczoznawców SIMP na rynku usług wycen majątkowych, Zarząd Główny SIMP od roku 2005 ubezpiecza rzeczoznawców w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz. Aktualna umowa zawarta na okres od 19 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2022 r. z sumą ubezpieczenia 150.000 EUR dotyczy 84 rzeczoznawców współpracujących z ośrodkami ZORPOT i firmami franczyzowymi.

 

Czynni rzeczoznawcy działający na terenie Oddziału Kraków:

Imię i nazwisko Nr specjalności Nazwa specjalności
Marcin Bogusz 701
702
830
Lokomotywy elektryczne,
Lokomotywy spalinowe,
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.
Ryszard Belcarz
(dyplomowany)
107
303
830
Eksploatacja i remonty maszyn
Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Andrzej Duda 313
314
101
Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
Maszyny dla przemysłu spożywczego
Projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych
Andrzej Góral 404
502
830
Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Sprężarki i wentylatory
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Robert Janczur 705
830
Pojazdy samochodowe i ciągniki
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Józef Kłaput 109
202
Inżynieria materiałowa
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Andrzej Lis 705
318
830
Pojazdy samochodowe i ciągniki
Maszyny budowlane, do robót ziemnych, drogowych i wodnych
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Bogusław Ładecki 202
401
106
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Konstrukcje stalowe w przemyśle
Systemy zarządzania jakością
Stanisław Młynarski
(dyplomowany)
705
318
830
Pojazdy samochodowe i ciągniki
Maszyny budowlane, do robót ziemnych, drogowych i wodnych
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Maciej Michnej 107
704
830
Eksploatacja i remonty maszyn
Budowa taboru tramwajowego i kolejowego
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Sławomir Parzych 209
109
Spawalnictwo i łączenie metali
Inżynieria materiałowa
Ryszard Sibiga 512
830
Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Roman Wielgosz
(dyplomowany)
109
202
Inżynieria materiałowa
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Jan Zagórski 104
120
830
Automatyzacja procesów wytwarzania
Marketing i zarządzanie w przemyśle
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów