Specjalistyczne kursy i szkolenia techniczne

 1. DOZÓR i EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH – kursy, egzaminy kwalifikacyjne, uprawnienia państwowe na stanowiskach „DOZORU” lub „EKSPOLATACJI” dla urządzeń w grupach 1- prąd (sep) ; 2- ciepło ; 3- gaz zgodnie z Ustawą „Prawo Energetyczne”
 2. KURSY OBSŁUGI lub KONSERWACJI DŹWIGNIC tj: suwnic, żurawi, dźwigów towarowo – osobowych, podestów, wciągarek i wciągników, wózków jezdniowych podnośnikowych, układnic przygotowujące pracowników do egzaminów państwowych i nadania uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego w zgodnie z Dz. U. z 2019r. poz. 1008.
 3. OBSŁUGA ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH W ZAKRESIE NAPEŁNIANIA GAZAMI SPRĘŻONYMI I SKROPLONYMI – przygotowujący pracowników do egzaminu państwowego i nadania uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego do napełniania butli, zbiorników i pojemników zgodnie z Dz. U. z 2019r. poz. 1008.
 4. OBSŁUGA URZĄDZEŃ NAPEŁNIAJACYCH I OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI TRANSPORTOWE DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH kl 1 – 8 przygotowujący pracowników do uzyskania uprawnień Transportowego Dozoru technicznego zgodnie z   U. z 2019r. poz. 1008.
 5. OBSŁUGA STACJI TANKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM ZIEMNYM SPRĘŻONYM CNG – uprawnienia TDT zgodnie z Dz. U. Dz. U. z 2019r. poz. 1008.   
 6. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA INSTALACJI GAZOWYCH w SILNIKACH SPALINOWYCH CNG/ LNG lub LPG .
 7. KURSY  SPAWANIA – kursy i egzaminy dla spawaczy wg PN-EN ISO 9606.
 8. ZASADY PRACY W STACJACH PALIW – przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie produktów naftowych
 9. WZORCOWANIE MASZYN WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, SIŁOMIERZY I PRZETWORNIKÓW SIŁY .
 10. SYGNALISTÓW – dla pracowników zatrudnionych przy pracach przeładunkowych przy użyciu zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego.
 11. KONTROLA ZAWIESI I POMOCNICZEGO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO – dla pracowników kontrolujących stan techniczny zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego.
 12. OBSŁUGA PAROWYCH AUTOKLAWÓW STERYLIZACYJNYCH.
 13. OBSŁUGA, KONSERWACJA BUTLI I URZĄDZEŃ GAZÓW MEDYCZNYCH.
 14. POMIARY I WZORCOWANIE MIERNIKÓW ELEKTRYCZNYCH – amperomierze, woltomierze, omomierze, mostki techniczne.
 15. SPRAWDZANIE I WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARÓW  TEMPERATURY– termometry szklane, oporowe, termoelementy, cyfrowe.
 16. SPRAWDZANIE i WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARÓW CIŚNIENIA – manometry sprężynowe, hydrostatyczne, mikromanometry, cyfrowe .

Informacji o w / w kursach udziela O.D.K. SIMP w Krakowie
Mob 501-270-603; tel/fax 12 430-67-32
ZGŁOSZENIA
pracowników na szkolenie i egzaminy przyjmowane są na bieżąco na naszą pocztę mbogsimp@interia.pl .